Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną


Portalu bez-cenzury.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzytsanie
z serwisu jest równoznacznę z zaakceptowaniem zapisów zawartych w regulaminie.
Portal bez-cenzury.pl jest społecznościowym serwisem internetowym
(Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą dodawać linki ze zdjęciami do którego posiadaja prawa
(opis + zdjęcie).
Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych
materiałów, jak i ich źródeł.
Treści zamieszczane przez użytkowników w
Portalu bez-cenzury.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym
opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za
wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego
Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

ZASADY DODAWANIA NOWYCH
MATERIAŁÓWW PORTALU


Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że
nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: „18+”, jeżeli
zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.
Administrator zastrzega sobie
możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z
naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje.

Administrator nie
ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz - w granicach maksymalnie dopuszczalnych
przez prawo - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez
użytkowników.
Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od
wad prawnych.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za
wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do
Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego
materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze
interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości
koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych
w drodze ugody odszkodowań.
Jeżeli zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu,
znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten
powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą linku „Zgłoś nadużycie” umieszczonego na
stronie zawierającej dany materiał.
Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Administratora,
jednak w pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia złożone za pomocą odpowiedniego linku.
Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim”) adresem. Za
nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające
usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
W szczególności użytkownik zobowiązuje
się do:
nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w
jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności
zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki
łamania danych, wirusy i inne podobne,
działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników
lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do
prywatności,
nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o
charakterze komercyjnym, reklamowym,
nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które
mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,
nie dodawania podpisów, tytułów, opisów,
treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z
dobrymi obyczajami.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI
ADMINISTRATORA


Administrator, a granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie
ponosi odpowiedzialności za:
sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki
korzystania z Serwisu,
treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów,
niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach
Portalu,
udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń
sądowych,

Administrator zastrzega sobie prawo do:
okresowego wyłączania, w uzasadnionych
przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
natychmiastowego skasowania
każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego
Regulaminu lub dobrych obyczajów.
natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego
istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia
religijne, oraz prawa osób trzecich,
zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych
funkcjonalności,

Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie
zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

REKLAMACJE (Tryb i
sposób składania reklamacji)


Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do
złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
Reklamacje należy składać
drogą elektroniczną na adres maila Administratora lub listownie na adres pocztowy Administratora.
Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na
reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku,
gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego
niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
Administrator ponadto zastrzega, że
rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania
wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

ZMIANA
REGULAMINU


Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane
przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci
ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub
w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik
powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze
równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.Bez-cenzury24.pl - Facebook
Do góry
Obecnie mamy 47 użytkowników online. Z czego 0 zalogowanych i 47 gości.
Dodanych dziś: 0, wczoraj: 4, wszystkich: 22433
Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt to administracji serwisu.
Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych